ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ПОДЕЛЕНИЕ

"НАУЧНА И ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ"

 НПД - " НАУЧНА И ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ" 

 
 
 
Поделение "Научна и приложна дейност" (НПД) при Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" е звено, обслужващо научноизследователската дейност в Университета.
 
   
 
    Поделение НПД осъществява връзките и реализацията на научните постижения и възможности на Университета, обслужва и администрира договорените национални и международни научни програми. Поделение НПД има самостоятелни банкови сметки, обезпечава отделна самостоятелна партида на всички договорени изследвания и програми, независимост и самостоятелност при изразходване на средствата, както и пълната законосъобразност в съответствие с българското законодателство и изискванията на отделните договори и програми. Поделението е пряко подчинено на зам.-ректора по науката и международно сътрудничество.
 
Изследователската дейност обхваща различни области от природните и обществените науки.
 
      Особено активни са изявите в следните направления:
 • Информатика и информационни технологии
 • Микробиология и биотехнологии 
 • Изследвания върху оползотворяване на природни суровини
 • Опазване на околната среда
 • Оптоелектроника и лазерна техника 
 • Синтез на нови органични и неорганични вещества 
 • Радиоактивни изследвания на почвата, водата и въздуха 
 • Изследване на биологичното разнообразие в България с цел опазване на естествения генофонд и използване на подходящи видове в биологичната борба 
 • Физиология на растенията и молекулярна биология 
 • Проблеми на висшето образование 
 • Изследване езика, литературата и културата на региона, страната, славянските и западноевропейските страни
 • Изследвания на личността 
 • Социална, религиозна и етническа идентичност
В поделение НПД годишно се разработват над 230 договора, материално обезпечени от следните източници: 
 
 1. Международни програми 
 2. Договори, сключени с Националния фонд "Научни изследвания" 
 3. Фонд "Научни изследвания" при Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" 

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" ОБЯВЯВА КЛАСИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ ОТ КОНКУРСНА СЕСИЯ 2017/2018 Г.

Управителният съвет  на Фонд „Научни изследвания" при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" обявява класирането на проекти от проведената Конкурсна сесия 2017/2018 г.

Подробности ще намерите в прикачения файл1.

Управителният съвет  на Фонд „Научни изследвания" при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" обявява допълнително класиране на проекти от проведената Конкурсна сесия 2017/2018 г.

Подробности ще намерите в прикачения файл2.